RSVP to Mr Chong Nin before 15 May 2015.
T: +603 8023 082 | F: +603 8023 0830 | E: chongnin@ecmi.com.my